Ajuts de rehabilitació de l'habitatge 2018, més quantitat, més aviat, més just.

El passat 25 de juny es va publicar la nova convocatòria d’ajuts a la rehabilitació en edificis i habitatges d’ús residencial, 4 mesos abans del que és habitual i amb algunes novetatsLa dotació pressupostària augmenta dels 45.000€ de l’any 2017 als 55.000 del 2018, amb la possibilitat d’augmentar aquesta dotació inicial amb romanents d’altres convocatòries no esgotades, o amb d’altres que es puguin destinar a ampliar la dotació inicial.

Excepcionalment, i sempre que es compleixin els requisits, podran gaudir dels ajuts aquelles obres que ja hagin estat iniciades en la mateixa anualitat, però en el període on no hi ha hagut convocatòria 2018 oberta, i sempre i quan, disposin de la corresponent llicència d’obres concedida o comunicació prèvia en aquest mateix any. Queden excloses de la present convocatòria, les actuacions sol·licitades per societats jurídiques i fons d’inversió que siguin propietaris d’edificis d’habitatges en règim de lloguer.

L’òrgan avaluador es reunirà de manera trimestral a fi efecte de valorar les sol·licituds presentades en aquest període i establir la preferència, d’acord amb les sol·licituds que compleixen requisits segons l’informe emès per l’òrgan instructor. Els beneficiaris poden ser persones físiques o jurídiques, titulars d’habitatges els quals siguin destinats a residència habitual i permanent a Molins de Rei.

L’objectiu és millorar la qualitat de vida de la població i, més específicament, de les persones amb mobilitat reduïda millorant les condicions d’accessibilitat, així com el foment d’iniciatives per a la rehabilitació, la millora de l’habitatge i del paisatge urbà, i la eficiència i salubritat.

També es pretén reduir la presència d’immobles desocupats concedint ajuts a propietaris d’habitatges desocupats per obres de rehabilitació, reforma i posada al dia, amb la condició que els posin en lloguer a través de la Borsa de Mediació en Lloguer Social del municipi, amb la finalitat d’incrementar el parc de lloguer social.

Cal destinar l’edifici o habitatge a ús residencial una vegada finalitzades les actuacions, en el cas d’habitatges buits en propietats verticals el propietari pot optar a qualsevol d’aquestes dues opcions:

1- Destinar els habitatges a règim de lloguer protegit durant un termini mínim de deu anys, per això, haurà de procedir a instar l’assentament corresponent en el Registre de la Propietat fent constar aquesta condició.

2- Posar els habitatges a disposició de la Borsa de Lloguer Social de Molins de Rei en les condicions que la regulen per un període mínim de cinc anys.

Les actuacions engloben la rehabilitació de façanes, terrats i cobertes, mitgeres, patis i celoberts, instal·lació d'ascensors, supressió de desnivells d'accés des del carrer als vestíbuls, construcció de rampes, aparells elevadors, etc.

En el cas d'arranjaments d'habitatges desocupats que es destinin a lloguer a través de la borsa de mediació per al lloguer social: adequació d'elements per tal d'obtenir les condicions mínimes d'habitabilitat i ser ocupat de manera immediata per un llogater, instal·lacions de subministraments, arranjaments de banys i cuines, millora de l'aïllament tèrmic i/o acústic, i ajuts per l'obtenció de la corresponent cèdula d'habitabilitat i certificat d'eficiència energètica.

També ajuts per tramitar la Inspecció Tècnica de l'Edifici – ITE i ajuts complementaris a diferents barris per programes específics.

S'estableixen diferents línies de subvenció:

A. Rehabilitació d'edificis d'habitatges plurifamiliars o unifamiliars:

A.1 Obres estructurals: ajut del 20% amb topall de 5.000€.

A.2 Obres no estructurals: ajut del 20% amb topall de 3.000€.

B. Accessibilitat en edificis d'habitatges plurifamiliars o unifamiliars:

B.1 Instal·lació d'ascensor: ajut de 7.000€ per edificis i 3000€ per unifamiliars.

B.2 Supressió barreres arquitectòniques: ajut del 20% amb topall de 2.500€.

C. Arranjament d'habitatges desocupats que es destinin a lloguer a través de borsa de mediació per al lloguer social: ajut del 50% amb un topall màxim de 2.000€.

D. Programa de conjunt d’especial interés i cohesió social: ajut complementari del 15% als següents barris:

D.1 Bonavista: ajut del 15% al programa B.1 d'instal·lació d'ascensor.

D.2 L'Àngel i Les Conserves: ajut del 15% al programa A tant en obres estructurals com no estructurals.

D.3 Riera Bonet: ajut del 15% en el cas d'actuacions de rehabilitació del programa A i del programa B.1 d'instal·lació d'ascensor.

E. Foment a la rehabilitació: ajut del 60% del cost de la Inspecció Tècnica de l'Edifici - ITE.

 

El regidor d’Habitatge Asier Baiona ha destacat “enguany avancem la convocatòria 4 mesos abans, destinem més pressupost i evitem subvencionar propietaris i fons d’inversió que vulguin rehabilitar habitatges per especular, fer fora els llogaters i fer crèixer el preu del lloguer a Molins de Rei”

Es recorda que el termini de la convocatòria finalitza el 31 de desembre de 2018, tot i que es podrà tancar l’admissió de sol·licituds per formar part d’aquesta convocatòria en una data anterior si s’ha esgotat la dotació pressupostaria inicial i no hi ha previsió d’ampliació de la mateixa, prèvia resolució als efectes.

Es pot portar l’imprès i la documentació presencialment a l’Oficina d’Atenció Ciutadana – OAC: c. Rubió i Ors, 2-4, de dilluns a dijous de 8:30 a 19:30 h, i divendres de 8.30 a 14:30 h.

- Web d’Habitatge: http://www.molinsderei.cat/temes/habitatge-1

- Bases reguladores ajuts de rehabilitació

- Convocatòria 2018 ajuts a la rehabilitació 

- Impresos