Aprovat el ROM per incentivar la participació de totes

Per tal de superar l’obsolet ROF de 1986 des de la CUP vàrem posar-nos a treballar després d’entrar al govern per fer realitat una reivindicació històrica de la nostra formació. Amb l’objectiu de disposar d’un reglament propi i adaptat a la realitat de la vila, s’ha aprovat pel ple municipal un document ambiciós i que serà complementat pel Reglament de Participació Ciutadana. Aquesta tasca ha estat liderada pel nostre company Carles Ros, Regidor de Cultura i recull gran part de la proposta que havíem presentat l’any 2012 des de l’oposició, i que durants anys els anteriors governs no han fet absolutament res.

En aquesta proposta de Reglament Orgànic Municipal (ROM) es regula la possibilitat de les entitats d’intervenir en els plens, així com la possibilitat de presentar mocions per part de persones, entitats i altres formes d’acció col·lectiva, que requeriran el posicionament polític dels grups municipals. També es recull el compromís per avançar en l’ús no sexista ni androcèntric del llenguatge emprat en les comunicacions de l’Ajuntament.

En un altre àmbit la proposta de ROM aposta per la transparència. En aquest sentit, preveu la retransmissió en directe dels plens per eliminar tota barrera privativa a l’accés a la informació i facilitarne l’anàlisi per part de tota la població. A més, els documents digitals seran proporcionats en formats editables i oberts, i es facilitarà el procediment de consulta de la documentació i expedients per part de la oposició. Finalment, la proposta també fixa un règim de sancions per l’incompliment dels deures i responsabilitats dels regidors de govern i de l’oposició, absències no justificades al Ple o comissions informatives, amb la obertura d’un procediment sancionador la pèrdua de la retribució corresponent.