Constituïda la comissió de seguiment del Pla d’Igualtat

El passat dimarts 5 de juny del 2018 s’ha celebrat la primera trobada de la comissió de seguiment del Pla Local d’Igualtat, que va ser aprovat pel Ple Municipal el 20/12/2017. Aquest pla és fruit d’un any de treball gràcies a la gran tasca participativa de les diferents forces socials, plurals i multidisciplinàries del nostre municipi.

És un Pla estratègic pel compromís polític del municipi per la priorització del conjunt d’accions que incideixen en la coeducació i transmissió d’una cultura igualitària, en els treballs, en els usos del temps, en la seguretat i com no, amb la prevenció de violències masclistes.

Aquest document és el full de ruta per impulsar polítiques públiques concretes per fer efectiva de manera real les polítiques feministes al municipi. Al ser un element viu, obert i flexible en funció de la realitat i evolució del municipi, la tasca de la comissió de seguiment serà debatre, valorar, proposar i prioritzar estratègies de sensibilització i línies de treball, com també aconseguir una participació més àmplia i canalitzar les opinions i suggeriments de la ciutadania en matèria d’Igualtat entre dones i homes.

Laura Munt, Regidora de Feminismes i Alliberament LGBTI, ha felicitat i encoratjat a tots els membres de la comissió per estar ben atentes en la detecció, actuació i propostes que des dels seus àmbits es puguin desenvolupar per treballar i  aconseguir entre totes una vila més igualitària.

 

Mecanismes de seguiment i avaluació

El Pla d'igualtat de l'Ajuntament de Molins de Rei tindrà una vigència de quatre anys i es crearà una comissió interàrees per vetllar pel compliment de les accions que recollirà les sensibilitats de diferents associacions, agents socials i grups d'interès amb personal tècnic de diverses àrees del consistori.

 

Àmbits estratègics d’intervenció:

1.- Transversalitat de les polítiques de dones e igualtat.  

2.- Canvis culturals en estructures i models.

3.- Participació i implicació.

4.- Reorganització del treball i noves polítiques del temps.  

5.- Benestar, qualitat de vida i cohesió social.  

6.- Intervenció violència masclista.

 

Son  membres de la Comissió de Seguiment del Pla Local Igualtat de Molins de Rei:

1 Representant de cada grup polític amb representació municipal

1 Representant d'entitats Feministes        

1 Representant d’AAVV

1 Representant d’AMPAS

1 Representant d’entitats esportives de la vila

1 Representant sector empresarial

1 Representant entitats serveis socials

1 Representant entitats joventut

1 Representat Casals Gent Gran

1 Representant entitats de lleure

1 Representant entitats nova ciutadania, solidaritat i cooperació

Tècnics municipals de les regidories de Serveis Socials, Sanitat, Esports, Educació, Cultura, Mobilitat, Joventut, Medi Ambient, Empresa i ciutadania, solidaritat i cooperació

Secretari/ària: Tècnic/a de la Regidoria Feminismes i Alliberament LGTBI, que farà les funcions de secretari/a amb veu però sense vot.

 

La comissió es reunirà amb caràcter ordinari una vegada al semestre i amb caracter extraordinari quan designi la coordinadora, la Regidoria Feminismes i Alliberament LGTBI o a petició del quaranta per cent dels seus membres. La propera trobada està prevista pel mes de gener de 2019.