Constituït el Patrimoni Municipal del Sòl i Habitatge dins de l'aprovació de l'inventari municipal

En el ple municipal del passat 14 de juny de 2018 es va aprovar l'inventari de béns i drets de l'Ajuntament i la constitució del Patrimoni Municipal del Sòl i Habitatge, on els ingressos obtinguts mitjançant alienació i gestió dels béns d'aquest patrimoni han de ser destinats a polítiques d'habitatge.

El principal motiu de convocar un ple extraordinari era per poder construir el primer edifici d'habitatges de protecció oficial a les Guardioles. L'anterior govern va signar un conveni per la construcció d'aquest primer bloc d'edificis, però per motius legals no es podia començar fins la constitució del Patrimoni municipal del sòl i habitatge dins l'aprovació de l'inventari municipal. 

Dins d'aquesta promoció hem de recordar que també es reallotjaran a les veïnes i veïns afectats del Carrer Sant Pere de Romaní, que porten més de 10 anys reallotjats en vivendes de lloguer i que han suposat una despesa molt important per l'Ajuntament de Molins i que ara podrem solucionar. Aquestes persones van haver d'abandonar les seves vivendes per perill d'enfonsament degut a les esquerdes aparegudes arran de la construcció del Centre Civic de la Riera Bonet i que la justícia va determinar que era responsabilitat de l'Ajuntament el reallotjament d'aquestes famílies.

Amb la constitució del Patrimoni de Sòl i Habitatge, el nostre company Asier Baiona, Regidor d'Habitatge i Regidor de Serveis Generals i Patrimoni, va explicar que amb aquest nou instrument d'intervenció per aconseguir habitatge de protecció oficial, el seu compromís polític seria l'increment d'aquest parc públic d'habitatge, preferentment en lloguer o en cessió d'ús, evitant així la venda de patrimoni immobiliari com fins ara.

La construcció d'habitatge protegit de lloguer a Molins de Rei ha sigut escassa, actualment només existeixen 36 habitatges de lloguer per a la gent gran (construcció finalitzada en 2009) i 39 per a joves (construcció finalitzada en 2011), gestionats per l'Agència d'Habitatge de Catalunya, cap d'ells gestionats per l'Ajuntament. Dels 9672 habitatges censats al 2011, només el 0,77% és habitatge protegit de lloguer. El gran gruix de la construcció d'habitatge protegit, a més, va ser destinat a compravenda, desprenent-nos d'aquest patrimoni propi.

Pel que fa a l'aprovació de l'inventari es dóna compliment a un requisit legal ja que des del 1991 no s'havia actualitzat  i alhora aconseguim tenir una millor eina de gestió i control que es podrà actualitzar anualment de forma molt més senzilla.