La CUP Molins presentarem un moció per la derogació de la LRSAL i la Llei d’Estabilitat pressupostària com a mesura per afrontar la crisi social i econòmica

Les tres regles fiscals imposades (l’equilibri pressupostari, el volum d’endeutament i la regla de la despesa) a la LRSAL (Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local) limiten el creixement de la despesa pública encara que els ajuntaments tinguin recursos econòmics, fet que limita la capacitat de donar resposta a una situació d’emergència social.

No podem seguir amb la manca d’autonomia local que ens ofega, no podem seguir sense les competències que ens mereixem.

 

La pandèmia provocada per la COVID-19 i el confinament decretat per l’estat d’alarma està comportant una autèntica crisi social que amenaça en deixar sense feina a milers de persones.

Davant d’aquesta situació caldrà que destinem recursos públics per tal de garantir les necessitats bàsiques d’una gran part de la població (habitatge, alimentació, subministrament energètic, escolarització, treball, etc.).

Moltes d’aquestes demandes s’hauran de vehicular a través de les entitats locals, que són les administracions més properes a la ciutadania i, en conseqüència, les que poden detectar amb més facilitat les necessitats de les persones i donar-hi resposta.

És per això que cal dotar de recursos els ajuntaments per fer front a l’emergència social i econòmica generada per la crisi sanitària i donar una resposta àgil a les demandes bàsiques de la població.

L'article 135 de la constitució espanyola, la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local (també coneguda com a Llei Montoro) i la Llei d’estabilitat Pressupostària són normatives que impedeixen als Ajuntaments lluitar contra la crisi que vindrà.

No podem seguir amb aquestes lleis que prioritzen el pagament del deute per sobre de qualsevol despesa social.

Les tres regles fiscals imposades (l’equilibri pressupostari, el volum d’endeutament i la regla de la despesa) limiten el creixement de la despesa pública encara que els ajuntaments tinguin recursos econòmics, fet que limita la capacitat de donar resposta a una situació d’emergència social.

És imprescindible que es retornin urgentment als ajuntaments les competències en matèria de prestació dels serveis socials, promoció econòmica i serveis públics, i es reafirmi l'autonomia municipal, entesa com la capacitat de decisió en tots els àmbits de la vida ciutadana; sense perjudici de la necessària coordinació de competències entre administracions, sota els principis de qualitat del servei, proximitat i subsidiarietat.

No podem seguir amb la manca d’autonomia local que ens ofega, no podem seguir sense les competències que ens mereixem.

Aquests son esl caords que proposem prendre:
 

PRIMER: Instar al govern de l’estat espanyol a derogar l’article 135 de la Constitució Espanyola per tal de deixar de prioritzar el pagament de deute per sobre de les necessitats de la població.

SEGON: Instar al govern de l’estat espanyol a derogar la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local, la LRSAL (Ley Orgànica 27/2013), per permetre als ajuntaments mobilitzar el romanent de tresoreria per destinar-lo a mesures socials -més enllà de les mesures extraordinàries adoptades al Reial Decret-llei 8/2020- i superar la retallada competencial que va significar aquesta llei. La derogació de la LRSAL també posaria fi a la limitació per convocar noves places per part dels ajuntaments de manera que es podria augmentar la plantilla dels departaments per fer front a l’emergència: serveis socials, oficines d’habitatge, promoció econòmica, igualtat, etc.

TERCER: Instar al govern de l’estat espanyol a derogar la Llei d’Estabilitat Pressupostària (Ley Orgánica 2/2012) per posar fi a la limitació de la despesa dels ajuntaments i permetre que es gasti el superàvit en polítiques socials.

QUART: Instar al govern de l’estat espanyol a transferir els recursos econòmics adients als municipis perquè els ajuntaments tinguin liquiditat suficient per fer front a les inversions en polítiques socials i econòmiques que hauran d’assumir per revertir la crisi social i econòmica.

CINQUÈ: Revisar la financiació dels ajuntaments perquè puguin fer-se pressupostos més adaptats a la realitat de cada municipi.  

SISÈ: Estudiar els mecanismes legals que, fins que la derogació de l’LRSAL es faci efectiva, permetin la contractació del personal que es consideri necessària. 

SETÈ: Traslladar aquests acords al govern de l’estat espanyol i als grups polítics del Congrés dels Diputats.